Entries by admin

Protikuřácký zákon

  Dnem 31. 5. 2017 nabývá účinnosti hodně diskutovaný zákon č. 65/2017, o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, tzv. protikuřácký zákon, který nahradí zákon č. 379/2005 Sb. Cílem zákona je zvýšení ochrany veřejného zdraví a snížení dopadů škod působených návykovými látkami. Nový zákon zavádí absolutní zákaz kouření ve vnitřních prostorách restauračních zařízení (restauracích, […]

Znalostní a technologický Transfer: inovace v Jižních Čechách – Dolní Bavorsko

Ve dnech 10. – 11.5.2017 jsme se zúčastnili 1. přeshraničního kongresu – ,,Znalostní a technologický Transfer: inovace v Jižních Čechách – Dolní Bavorsko“, pořádaný Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích s podporou univerzity v Pasově a obchodní komory Dolního Bavorska. Projekt je zastoupený programem přeshraniční spolupráce Bavorska a České republiky financovaný ETZ 2014 – 2020 (INTERREG V). Kongress slavnostně zahájili […]

Změny v postupu řešení úpadku oddlužením

Dovolujeme si Vás tímto informovat o významné legislativní změně při postupu řešení všeobecně známého osobního bankrotu, slovy zákona řešení úpadku formou oddlužení. Novela insolvenčního zákona přináší nejvýraznější změny právě do oblasti oddlužení. Novela přidává do insolvenčního zákona §390a, který specifikuje, že není-li dále stanoveno jinak, musí být návrh podle § 390 odst. 1 (tedy návrh […]

Náhrada škody v oblasti hospodářské soutěže

V současné době je projednáván návrh zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže, který transponuje směrnici EU č. 2014/104/EU. Zákon má přinést specifičtější úpravu zaměřenou na možnost snadnějšího domáhání se náhrady škody způsobené porušením pravidel hospodářské soutěže. Zákon zavede řadu změn a novinek. Příkladem může být přenesení důkazního břemene na žalovaného, který bude muset prokázat, že […]

Naše AK členem mezinárodní asociace advokátních kanceláří DIRO

S hrdostí informujeme, že se AK Tschöpl a Partner stala členem nezávislé sítě advokátních kanceláří DIRO (www.diro.eu), kterou tvoří 185 kanceláří v 25 zemích Evropy. S 145 advokátními společnostmi má DIRO největší počet členů německém trhu, 40 v ostatních evropských zemích. DIRO představuje unikátní portfolio poradenských služeb napříč evropskými zeměmi a právními oblastmi. Díky jedinečné […]

Odmítnutí poskytnutí zdravotní péče ve světle nového nálezu Ústavního soudu

Ústavní soud ČR dne 2. 1. 2017 vydal nález pod sp. zn. I. ÚS 2078/16, kterým rozhodl o tom, že nelze právně postihnout lékaře, který neposkytne zdravotní péči dospělé a svéprávné osobě, která péči odmítá. Na základě uvedeného nálezu byly zrušeny rozsudky obecných soudů, kterými byl lékař odsouzen za to, že neposkytl ani nezajistil lékařskou […]

Jaké změny nás čekají v oblasti pracovního práva?

Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR prošla do druhého čtení sledovaná novela zákoníku práce, která by z části měla implementovat předpisy Evropské unie a jako celek by měla působit coby koncepční novela. Jaké změny můžeme očekávat? zavedení nového institutu vrcholového řídícího zaměstnance, zakotvení úpravy práce z domova – tzv. homeoffice, především co se týče podmínek, nákladů, rozvržení pracovní doby […]

Významné legislativní změny v roce 2017

Rok 2017 přináší řadu důležitých legislativních změn, zejména v oblasti práva soukromého. V prvé řadě upozorňujeme na zákon č. 460/2016 Sb., který mimo jiné novelizuje řadu ustanovení občanského zákoníku. Do zákoníku se tak např. vrátí předkupní právo pro spoluvlastníky nemovitostí, dále se prodlouží lhůta, během které soudy přezkoumávají svéprávnost. Zákon nově zavádí i veřejnou evidenci svěřenských fondů […]