Adhezní řízení a duševní útrapy se zaměřením na pojišťovací trh

Dne 7. 9. 2017 proběhl seminář České kanceláře pojistitelů s názvem „Závažné škody na zdraví v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla“ uskutečněný v hotelu Olympik v Praze. Na seminář byl přizván jako jeden z přednášejících i Mgr. Robert Tschöpl, jehož vstup se věnoval tématu adhezní řízení a duševní útrapy se zaměřením na pojišťovací trh.

Co je adhezní řízení?

Řízení o náhradě škody, které by bylo možno vést samostatně, avšak protože je současně vedeno jiné (trestní) řízení, lze věc projednat s nižšími procesními náklady v jeho rámci. Ačkoliv se tedy trestní řízení soustředí primárně na rozhodnutí o vině a trestu, poškození mohou do trestního řízení vstoupit se svými nároky na náhradu škody. Do řízení může vstoupit také pojišťovna jako účastník řízení na základě ustanovení § 129 odst. 1 zákona o pojišťovnictví. Je vhodné, aby poškozený i pojišťovna jako účastník řízení aktivně vystupovali v řízení již od jeho počátku.

Už ve fázi vyšetřování u policie lze přihlásit nárok poškozeného na náhradu majetkové i nemajetkové újmy a nejpozději tak lze učinit u hlavního líčení před zahájením dokazování. U hlavního líčení má poškozený mj. právo vyjadřovat se k důkazům a činit návrhy dokazování, klást otázky svědkům, obviněnému a znalci a pronést závěrečnou řeč.

Trestní soud může o nárocích poškozeného rozhodnout těmito způsoby:

1. Zproštění obžaloby – soud odkáže poškozeného vždy na řízení ve věcech občanskoprávních

2. Odsuzující rozsudek:

  • soud uloží obžalovanému, aby nahradil újmu,
  • soud odkáže poškozeného na řízení ve věcech občanskoprávních,
  • soud nárok z části přizná a ve zbytku odkáže poškozeného na řízení ve věcech občanskoprávních.

Zásadní je, že nároky poškozeného nelze v adhezním řízení nikdy zamítnout a poškozený tak neztrácí možnost uplatnit nároky klasickou žalobou u civilního soudu.

V adhezním řízení je nutné dávat pozor na kratší lhůty: proti usnesení lze podat stížnost do 3 dnů od oznámení usnesení, proti rozsudku lze podat odvolání do 8 dnů od doručení rozsudku.

Duševní útrapy

Duševní útrapy jsou definovány jako psychická bolest způsobená vnímáním újmy blízkého člověka jako újmy vlastní. Nárok existuje ve dvou typových případech 1) při usmrcení nebo 2) při zvlášť závažném ublížení na zdraví. Výše zadostiučinění pro poškozené se stanovuje podle zásad slušnosti, okolností daného případu a důležitým hlediskem je také zásada přiměřenosti (proporcionality), a to ve vztahu k jiným srovnatelným případům. Uložená povinnost obviněnému k náhradě škody by pro něj neměla mít doživotní likvidační následky.

Nad rámec výše uvedeného byli posluchači podrobně seznámeni se specifiky adhezního řízení a zkušenostmi z advokátní praxe a obdrželi doporučení, jak v tomto řízení vystupovat a dosáhnout svých zájmů.

Autor: Mgr. Kristýna Strakošová

 

IMG_20170907_161906