Cenová transparentnost s novým ceníkem

Transparentní ceník ke stažení? Od advokáta? To přeci není, ne?

Ale je! Pro naše klienty totiž chceme jen to nejlepší – a tím nemyslíme jen poskytované právní služby, ale celou spolupráci s námi. Nějaké právní záležitosti se mohou jevit poměrně nejasně a nemusí být vždy spojené s pozitivní zkušeností. Právě to je důvodem, proč našim klientům chceme nabídnout alespoň jeden stabilní bod při řešení svých práv a nároků.

Po navázání licencovaného partnerství s advokátní kanceláří trustberg, jsme se rozhodli pro obdobný ceníkový model: the price list.

Zaměřujeme se na odvětví obchodního a korporátního práva, pojištěneckou sféru a joint-venture. Společně s tím si však uvědomujeme, že čas našich klientů je cenný. Tímto krokem chceme minimalizovat nedotažené nabídky či poptávky a podpořit detabuizaci odměňování advokátů, abychom činili právní služby více lidské. V Tschöpl & Partner si stojíme za cenovou transparentností.

Vzhledem k tomu, že se ceník bude aplikovat zejména u věcí s přeshraničním prvkem a kauz týkající se našeho licencovaného partnerství, jsou ceny uvedené v EUR. Upozorňujeme na výhradu individuálního nacenění a výhradu s ohledem na vyhlášku č. 177/1996 Sb., advokátní tarif.

Ceník si můžete stáhnout zde: https://tschopl.cz/cenik/

Pour Féliciter 2023

Vážení klienti a zájemci,

přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok. Děkujeme za spolupráci a Vaši dosavadní důvěru.

Srdečně,

Váš Team Tschöpl & Partner

Semináře na Právnické fakultě v Brně

Naše advokátní kancelář se každý rok podílí na předmětech Deutsches und Österreichisches Prozessrecht a Österreichisches und Schweizerisches Prozessrecht na Právnická fakulta Masarykovy univerzity. 👩‍🎓 Tradičně je předmět zakončen simulovaným soudním či mediačním řízením, které pomáháme organizovat. Studenti si mohou zkusit vyřešit případ z praxe týkající se občanského nebo pracovního práva, přičemž vítězný tým zaujme v simulovaném procesu stranu žalobce. 🗯

Letos jsme se dokonce mohli podílet na výuce. Minulý týden výuku navštívil Robert Tschöpl, který se studenty probral základy a praxi české mediace. Dnes se účastnila Sabine Carla Kopřiva, která společně s asistentkou vyučující J. Wolf, vedla hodinu na mediační řízení v Německu a poslechla si skvěle připravenou prezentaci na Staatsanwaltschaft v DE a AUT.

Příští týden ještě studentům přiblížíme mediační řízení v Rakousku a potom už se mohou zabývat případem z praxe. Tento semestr budou mít na řešení vady z kupní smlouvy. No a jak to celé dopadne? To uvidíte 1. 12. 2022 na našem simulovaném mediačním řízení! Už se nemůžeme dočkat! 👀

Vláda rozhodla o snížení teplot na pracovištích

V důsledku energetické krize, která nastala v Evropě v souvislosti s přerušením dodávek plynu po vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině, přistoupila vláda ČR k opatřením, která mají za cíl snížit spotřebu energií kvůli jejich nedostatku a jejich vysokým cenám. Právě kvůli vysokým cenám energií a zvýšení záloh na jejich uhrazení se rozhodla vláda pomoct zaměstnavatelům jedním se svých opatřeních, díky kterému můžou zaměstnavatelé výrazně ušetřit na energiích v následující topné sezoně.

Dne 26. září 2022 vláda schválila usnesením č. 813  návrh nařízení Ministerstva zdravotnictví, které mění Nařízení Vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., rozlišuje mezi různými třídami práce, pro které vždy stanovuje možnou minimální a maximální teplotu na pracovišti. Zatímco při výkonu práce s minimální fyzickou aktivitou, kam řadíme např. kancelářskou, administrativní či laboratorní práci, dojde k poklesu minimální možné teploty ze současných 22°C na 18°C. Změna nastává také u profesí vykonávaných převážně vsedě, které jsou spojeny s lehkou manuální prací rukou, jako je např. pokladní, švadlena, řidič osobního vozidla či operátor výroby, kde byla snížena nejnižší možná minimální teplota z dosavadních 18°C na 16°C. Snížení teplot se dotklo také sanitárních zařízení, kde zaměstnanci tráví zpravidla jen nepatrnou část pracovní doby. V umývárnách a sprchách bude nově možné topit pouze na 19°C z původních 22°C, popř. 25°C.  V šatnách se pro změnu sníží teplota z 20°C na 18°C a na záchodech z původních 18°C teplota klesne dokonce na pouhých 15°C.

Ačkoliv se změna může zdát zanedbatelná, umožňuje zaměstnavatelům ušetřit až deseti tisíce ročně. Samozřejmě připadají v úvahu i další opaření zaměstnavatele v boji proti vysokým cenám energií, jako je např. umožnit zaměstnancům pracovat z domova, zkrátit pracovní dobu či změnit prostory pracoviště, to však již záleží čistě na úvaze zaměstnavatele.

Znění nově přijatého opatření o snížení teplot na pracovištích může efektivně pomoct zaměstnavatelům se snížením výdajů na jejich činnost, nicméně nemění nic na povinnosti zaměstnavatele vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům na pracovišti.

MOOT COURT JARO 2022

Další úspěšný ročník našeho mini moot courtu je za námi! Letošní téma pro jarní simulované soudní jednání v rámci předmětu „Deutsches und Schweizerisches Prozessrecht“ se týkalo lékařského zákroku contra lege artis. Jedná se o oblast, které se již delší dobu intenzivně věnujeme a chtěli jsme jí přiblížit i studentům. Pro menší zpestření jsme se navíc letos rozhodli zvolit mediaci, přičemž náš tým pouze poslouchal a obdivoval míru připravenosti a vysokou úroveň němčiny studentů! Řízení bylo v podstatě plně v rukou studentů, kteří se dle naších dojmů skvěle připravili! Děkujeme za příjemné ráno a přejeme všem zúčastněným hodně štěstí do zkouškového období!

Dankeschön und bis zum nächsten Mal!

 

 

MOOT COURT na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Dne 25. 11. 2021 proběhlo Simulované soudní jednání v rámci předmětu „Deutsches und Österreichisches Prozessrecht“ na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

Studenti měli za téma výpověď z nájemní smlouvy, což jím očividně přesně sedlo, neboť se s tematikou poprali na výbornou! Právě proto bychom chtěli studentům poděkovat a pogratulovat ke skvělému výkonu!

S ohledem na epidemiologickou situaci bohužel nemůžeme uspořádat tradiční „pomootcourtovou“ sešlost, ale doufáme v brzkou viděnou – třeba i u nás v kanceláři!

BLAHOPŘEJEME!

Koronavirus – náhrada škody od státu

Naše kolegyně Mgr. Natálie Ivanovská se věnovala problematice pandemie koronavirus – náhrada škody od státu a připravila pro Vás shrnutí těch nejdůležitějších aspektů a nástrah uplatnění tohoto nároku. Vše naleznete na https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/nahrada-skody-za-casu-koronaviru-kdy-vam-skodu-nahradi-stat

Natálie-Ivanovská-1030x686

Koronavirus z pohledu pracovního a závazkového práva

Koronavirus je v dnešních dnech vůbec nejdiskutovanějším tématem. I naše advokátní kancelář se začala zabývat tímto tématem z pohledu práva. Avšak je nejdůležitější nadále jednat racionálně a nepropadat zbytečné panice. Na https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/koronavirus-z-pohledu-pracovniho-a-zavazkoveho-prava najdete shrnutí podstatných dopadů koronaviru z pohledu práva z pera naší kolegyně Natálie Ivanovské.

 

Natálie-Ivanovská-1030x686

Podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí

Už jen pár dní zbývá pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. Rozhodli jsme se Vám proto přinést krátký přehled nejdůležitějších informací k podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí.

Dle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí jsou předmětem daně pozemky na území České republiky, evidované v katastru nemovitostí a také zdanitelné stavby a jednotky na území České republiky. Daňové přiznání k dani z nemovitých se podává nejpozději do 31. 1. 2019, přičemž povinnost podat daňové přiznání má každý, kdo se v roce 2018 stal vlastníkem nemovitosti a také ten, kdo svou nemovitost v roce 2018 zásadněji upravil a zároveň tato úprava měla vliv na vyměření daně (např. došlo k rozšíření pozemku nebo vznikla stavební parcela, zkolaudování stavby, stavba byla rozšířena, čímž došlo ke zvýšení počtu m2 zastavěné plochy atd.). Pro upřesnění ještě dodáváme, že daňové přiznání nepodává ten, kdo daňové přiznání již podal za některé předchozí zdaňovací období a zároveň nedošlo k žádné změně okolností majících dopad na vyměření daně (v tomto případě je daň vyměřována na základě údajů z dříve podaného daňového přiznání). Daň z nemovitých věcí se stanoví dle stavu k 1. lednu a je splatná ve dvou splátkách, a to do 31. května a do 30. listopadu (výjimku tvoří případ, kdy roční daň nepřesáhne částku 5.000,- Kč, v takovém případě je daň splatná v jedné splátce nejpozději do 31. května, odlišné splatnosti jsou také u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb).

V případě, že jste si až na základě našeho článku uvědomili, že Vám také vznikla povinnost podat do 31. 1. 2019 daňové přiznání k dani z nemovitých věcí a do konce ledna to již nestihnete, ale neradi byste zaplatili pokutu za pozdě podané daňové přiznání, podejte daňové přiznání nejpozději do 7. 2. 2019. Dle daňového řádu Vám totiž vzniká povinnost zaplatit pokutu za pozdě podané daňové přiznání až v případě, že zpoždění s podáním daňového přiznání je delší než 5 pracovních dní.

Pro podrobnější informace nás neváhejte kontaktovat.