Registr smluv – pozor na neúčinné smlouvy!

Registr smluv má zajistit transparentní nakládání s veřejnými prostředky, je dostupný na https://smlouvy.gov.cz/ a je bezplatně přístupný. Každý si bez zvláštní registrace může uveřejněné smlouvy vyhledat a prostudovat a tímto vykonávat kontrolu nad veřejným sektorem. Nicméně je potřeba si uvědomit, že nový zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv s sebou přináší i nové povinnosti, když i smlouva, kterou uzavíráte jako soukromoprávní subjekt, může podléhat povinnosti uveřejnění, je-li druhou smluvní stranou povinný subjekt dle zákona o registru smluv – např. obec, městská část, příspěvková organizace, obecně prospěšná společnost založená státem nebo uzemním samosprávným celkem, aj.

Od 1. 7. 2017 platí, že smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nepomůže Vám ani smluvní ujednání, že smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. A pokud zákonnou povinnost nedodržíte ani do tří měsíců ode dne, kdy byla smlouva uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. Což bude o to nepříjemnější, pokud již bylo podle neúčinné/neplatné smlouvy započato plnění.

Zákon o registru smluv zakotvuje i mnoho výjimek a hlavní dvě jsou tyto:

  • v registru se nezveřejňují smlouvy uzavřené v rámci právního jednání s fyzickou osobou, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti (tzv. nepodnikatelem),
  • a ani smlouvy, jestliže výše předmětu hodnoty plnění (širší pojem než cena) je 50.000,- Kč bez DPH nebo nižší.

Obecně platí jednoduché doporučení: Pokud si nejste jisti, zda smlouva podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv či zda se na ni vztahuje některá z výjimek, smlouvu do registru raději vložte, protože nechcete riskovat, že by smlouva nenabyla účinnosti či se stala neplatnou.

Dále je potřeba zohlednit, že některé údaje do registru naopak nepatří a mají být znečitelněny, např. osobní údaje a obchodní tajemství.

Povinnost uveřejnění se vztahuje i na jednotlivé objednávky dle rámcové smlouvy (pokud přesahují finanční limit 50.000,- Kč bez DPH) a dodatky ke smlouvám. Objednávky a dodatky lze v registru navazovat k (rámcové) smlouvě, nemusí být tedy vkládány vždy znovu s celou smlouvou a případně VOP.

Smlouvu do registru může vložit kterákoliv smluvní strana. Pro pořádek doporučujeme ve smlouvě výslovně ujednat, který ze smluvních partnerů uveřejnění zajistí.

S posouzením, zda smlouva patří do registru smluv, Vám rádi poradíme.

Autor: Mgr. Kristýna Strakošová