Rychlejší a jednodušší řízení před stavebními úřady, aneb co přináší novela stavebního zákona

Dne 31. července 2017 nabyl platnosti zákon č. 225/2017 Sb., který z největší části novelizuje stavební zákon. Novela nabude účinnosti dne 1. ledna 2018 a přinese řadu změn.

Jako jednu z hlavních novinek můžeme uvést zkrácení lhůty pro podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy, kterým je např. územní plán nebo zásady územního rozvoje. Tato lhůta se ze tří let zkracuje na jeden rok a bude se počítat od nabytí účinnosti opatření obecné povahy. Od 1. 1. 2018 tedy dojde ke zvýšení právní jistoty těch, kteří podle nového územního plánu budou chtít využívat pozemek dotčený územním plánem, protože již po jednom roku od okamžiku schválení územního plánu nebude možné podat návrh na jeho zrušení. Zkrácení lhůty bude závazné i pro opatření obecné povahy vydaná před účinností novely.

Zrychlení postupu řízení před stavebním úřadem má přinést změna společného územního a stavebního řízení.  Současná právní úprava umožňuje společné řízení, avšak pouze tam, kde je příslušný totožný správní orgán. Novela však povolí sloučit i ta řízení, ve kterých jsou příslušné různé samostatné správní orgány. Právo požadovat sloučení řízení bude zavedeno kupříkladu pro stavby drah, dálnic, silnic, dále pro stavby k účelům těžby a zpracování a pro soubory staveb. Nejedná se o obligatorní úpravu, ale stavebník si vždy rozhodne, zda půjde cestou společného řízení, na jehož konci úřad vydá jedno společné rozhodnutí, kterým stavbu povolí a zároveň uvede, kde bude umístěna. Z logiky věci pak bude následovat jen jedno odvolání namísto dvou, což rovněž přinese zjednodušení celého postupu. Příslušným bude v této otázce stavební úřad příslušný k povolení stavby.

Dalšími přínosy bude rozšíření okruhu staveb, pro které postačuje ohlášení stavebnímu úřadu namísto delšího stavebního řízení. Jedná o stavby pro bydlení a rodinou rekreaci. Současná právní úprava povoluje ohlášení u staveb téhož druhu, stanovuje ale omezení v podobě celkové zastavěné plochy, konkrétně do 150 m2. Ještě větší volnost pak bude stanovena pro stavbu bazénů nebo skleníků, u kterých nebude zapotřebí ani stavební povolení ani ohlášení.

Novela zákona rovněž prodlužuje lhůtu pro pořízení nových územních plánů o dva roky, přenáší některé pravomoci obecných stavebních úřadů na speciální stavební úřady, spolky dále nebudou mít možnost stát se účastníky stavebního řízení podle zákona o ochraně přírody a krajiny, a zjednodušuje se postup při změnách územně plánovací dokumentace.

Pro podrobnější informace nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím formuláře na https://tschopl.cz/kontakt/.

Autor: Mgr. Kristýna Strakošová