Nová dávka dlouhodobého ošetřovného

Dne 1. 6. 2018 nabyla účinnosti novela zákona o nemocenském pojištění, ve které se zavádí nová dávka dlouhodobého ošetřovného. Podle ustanovení zákona má na dlouhodobé ošetřovné nárok pojištěnec, který v domácím prostředí poskytuje dlouhodobou péči osobě, u které došlo k závažné poruše zdraví, při níž byla poskytována léčebná péče alespoň 7 kalendářních dní po sobě jdoucích a je u této osoby předpoklad, že po propuštění do domácího prostředí bude nezbytně vyžadovat poskytování dlouhodobé péče po dobu alespoň 30 dní. Pojištěnec zároveň v důsledku dlouhodobého ošetřování nemůže vykonávat zaměstnání ani osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.

Zákon rovněž vymezuje okruh osob, které mohou dosáhnout na dávku dlouhodobého ošetřovného. Jedná se například o tyto osoby: manžel nebo registrovaný partner ošetřované osoby, příbuzní v linii přímé nebo sourozenec. Dále je také uveden výčet osob, které nárok na dávku naopak nemají, např. zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce, odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce, vojáci v záloze ve výkonu vojenské činné služby.

Aby mohl pojištěnec dosáhnout na dávku dlouhodobého ošetřovného, musí být účasten na pojištění alespoň po dobu 90 dní v posledních 4 měsících bezprostředně předcházejících dni vzniku potřeby dlouhodobé péče. Tato podmínka platí pro zaměstnance. Pro osoby samostatně výdělečně činné je doba pojištění stanovena na 3 měsíce bezprostředně předcházející dni vzniku potřeby dlouhodobé péče.

V případě, že je dlouhodobá péče poskytována osobě zletilé, tak se vyžaduje její písemný souhlas s tím, aby o ni určitá osoba pečovala.

Dávka dlouhodobého ošetřovného se vyplácí za kalendářní dny a maximální délka trvání je 90 kalendářních dní. Výše je pak stanovena na 60 % denního vyměřovacího základu za každý den.

Pro podrobnější informace nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím formuláře na https://tschopl.cz/kontakt/.