Nová povinnost pro právnické osoby

Dnem 1. 1. 2018 vstoupila v účinnost novela Rejstříkového zákona, kterým se implementovala směrnice EU 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu. Tato novela zavedla do českého právního řádu povinnost právnických osob zapsaných do veřejného rejstříku a svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů zapsat svého skutečného majitele. Skutečným vlastníkem je ta osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě nebo ve svěřenském fondu. Musí se tedy jednat vždy o fyzickou osobu. . Při hledání skutečného vlastníka u společností s rozvětvenou strukturou se postupuje až k fyzickým osobám, které stojí na počátku řetězce.
Za účely evidence těchto vlastníků byla zřízena tzv. evidence skutečných majitelů. Na rozdíl od veřejných rejstříků je evidence skutečných vlastníků vedena neveřejně, přístup do ní mají jen vymezené subjekty a to pouze na základě svolení uděleného ministerstvem spravedlnosti. Jedná se především o soudy, orgány činné v trestním řízení apod. Povinnost zapsat skutečného vlastníka začíná pro osoby zapsané v obchodním rejstříku ke dni 1. 1. 2019 a pro ostatní osoby ke dni 1. 1. 2021. Přestože za nezapsání nehrozí žádný přímý postih, je provedení zápisu doporučováno, neboť nesplnění této povinnosti s sebou nese některé nepřímé negativní následky např. při soutěži o veřejné zakázky.
Návrh na zápis se provádí prostřednictvím formuláře dostupného na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti a do 1. 1. 2019 nepodléhá soudnímu poplatku.

V případě, že byste měli zájem o provedení zápisu skutečného vlastníka nebo měli zájem o další informace ohledně této problematiky, neváhejte kontaktovat naši kancelář.