Odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancem při výkonu závislé práce

 

Sporů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli o tom, kdo je odpovědný za vzniklou škodu, není v praxi rozhodně málo a často tento typ sporů končí až u soudu. Problematikou se nedávno zabýval i Nejvyšší soud a v rozsudku sp. zn. 25 Cdo 1029/2021 jasně stanovil, že v takových případech nese na bedrech odpovědnost výlučně zaměstnavatel.

Nejvyšší soud rozhodoval o dovolání, kterým se žalobce domáhal vydání věci a zaplacení určité částky v případě nemožnosti jejího vydání. Žalovaným byl v tomto případě společnost, která provedla demontáž kuchyňského vybavení ve stravovacím zařízení, a zaměstnanec této společnosti, který demontáž prováděl.

Okresní soud žalobu zamítl a určil, že žalobce nemá nárok ani na vydání věci, neboť neuzavřel se žalovanou společností dohodu o převzetí a úschově zařízení, ani na náhradu škody dle ustanovení § 2913 občanského zákoníku.

Krajský soud jako soud odvolací potvrdil rozsudek soudu prvního stupně v části výroku, kterým byla zamítnuta žaloba proti žalovanému zaměstnanci a zrušil jej v části výroku, kterou byla zamítnuta žaloba proti žalované společnosti. Věc pak vrátil okresnímu soudu k dalšímu řízení.

Odpovídá pouze společnost

Odvolací soud měl za to, že za škodu odpovídá pouze a jen žalovaná společnost, nikoliv její zaměstnanec, neboť ten jednal při plnění pracovních úkolů. Ve svém stanovisku poukázal na ustanovení § 2914 občanského zákoníku, které upravuje škodu způsobenou zaměstnancem či jiným pomocníkem. Ustanovení vychází z premisy, že ten, kdo má prospěch z činnosti pomocníka, by měl nést rizika z jeho činností spojená.

Žalovaný zaměstnanec v tomto případě vykonával závislou práci, tzn. vykonával ji osobně ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti, jménem zaměstnavatele a dle jeho pokynů. Je zde tedy zřejmá návaznost zaměstnance na zaměstnavatele. Jestliže zaměstnanec vykonává závislou práci, při níž způsobí škodu, pak za ni odpovídá zaměstnavatel.

Nejvyšší soud tedy žalobcovo dovolání zamítl a jasně stanovil, že za škodu způsobenou zaměstnancem při práci je odpovědný zaměstnavatel.