Zavádí se placená otcovská dovolená

Dne 1. 2. 2018 vešla v účinnost novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (dále jen „novela“), jejíž hlavní změnou je zavedení otcovské dovolené.

Otcovskou dovolenou může čerpat pouze pojištěnec, který je otcem dítěte, o nějž pečuje, nebo který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do péče nedosáhlo věku 7 let. Uvedení termínu pojištěnec je zde rozhodující zejména pro osoby samostatně výdělečně činné a pro zahraniční zaměstnance, protože tito mají na otcovskou dovolenou nárok za předpokladu, že jsou účastni na pojištění alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházející dni nástupu na otcovskou. Není ovšem možné nastoupit na otcovskou dovolenou kdykoliv po porodu dítěte, jelikož novela tento nástup limituje obdobím 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče. Otcové tak budou moct pomoci matce s péčí o dítě během šestinedělí.

Otcovská dovolená trvá 1 týden a je na pojištěnci, aby si sám určil, který den nastoupí na otcovskou dovolenou, což samozřejmě musí učinit v rámci výše uvedených 6 týdnů. A jak je to v případě péče pojištěnce o více dětí? Podle novely se taková situace považuje za péči o jedno dítě, a tudíž se její doba nesčítá podle počtu dětí v péči.

Novela v přechodných ustanoveních pamatuje i na ty, jejichž dítě se narodilo nebo kteří převzali dítě do péče nahrazující péči rodičů, v období 6 týdnů přede dnem nabytí účinnosti novely. Takovým osobám náleží nárok na dávku otcovské poporodní péče.

Výše tzv. otcovské za kalendářní den činí 70 % denního vyměřovacího základu.

Pro podrobnější informace nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím formuláře na https://tschopl.cz/kontakt/.

Autor: Mgr. et Mgr. Petra Čechová