Nový nález k nájmu náhradního vozidla při totální škodě

Ústavní soud ve svém Nálezu ze dne 24. července 2018, sp. zn. I. ÚS 3831/17, znovu otevřel problematiku účelně vynaložených nákladů za pronájem náhradního vozidla u škody vzniklé při autonehodě, která měla za důsledek tzv. totální škodu na poškozeném vozidle.  Předmětem zkoumání Ústavního soudu byla otázka, jak dlouhá doba trvání pronájmu se může považovat za účelnou. V předmětném případě se jednalo o situaci, kdy si poškozený pronajal náhradní vozidlo na dobu 23 dní, přičemž devátý den po nehodě mu bylo sděleno, že vozidlo nelze opravit, nicméně pojistné plnění mu bylo vyplaceno až 30 dní po dopravní nehodě. Cenu za pronájem poškozený nárokoval u odpovědnostního pojistitele škůdce, který tento nárok z větší části neuznal. Jádro sporu spočívalo v posouzení otázky, zda je účelné pronajímat si náhradní vozidlo pouze do okamžiku, kdy se poškozený dozví, že je škoda na vozidle totální, nebo až do okamžiku skutečného vyplacení pojistného plnění.  Zatímco v prvním stupni se okresní soud přiklonil spíše ke druhé variantě, tedy skutečnému vyplacení pojistného, krajský soud v odvolacím řízení za rozhodné považoval datum sdělení totální škody, přičemž se opřel o judikaturu Nejvyššího soudu ČR.

Podle Ústavního soudu je potřeba v této situaci posoudit solventnost poškozeného, a zda je schopen si po oznámení totální škody opatřit nové vozidlo, aniž by musel vyčkat na vyplacení pojistného plnění. Ústavní soud tedy rozsudek zrušil a vrátil k dalšímu projednání druhostupňovému soudu. Dále Ústavní soud apeloval na Nejvyšší soud ČR, aby sjednotil a především doplnil svou judikaturu k tomuto tématu, a to především k otázce vlivu prohlášení pojišťovny o škodě na vozidle na celkovou výši škody, neboť je dosud neúplná.