Nekonečný příběh skončil, novela pandemického zákona byla přijata

I přes všechny obstrukce se nakonec Poslanecké sněmovně podařilo schválit novelu pandemického zákona, která má reagovat na aktuální epidemiologickou situaci a také poskytnout lepší právní podklad pro mimořádná opatření. Právě nedostatek zákonného podkladu byl také důvodem pro zásahy Nejvyššího správního soudu do mimořádných opatření. V tomto článku se tedy podíváme na některé aspekty této novely.

Rozšíření možností vydávat mimořádná opatření

Ministerstvu zdravotnictví se rozšíří možnosti pro vydávání mimořádných opatření díky širšímu a konkrétnějšímu výčtu činností, které bude možné regulovat. Jedná se tak o činnosti vykonávané jak v provozovně, tak i mimo ni. Do první kategorie spadá např. činnost tržnice, zoologické či botanické zahrady, muzea, galerie, hradu či zámku, knihovny, hvězdárny, planetária, různých představení, slavností, festivalů, trhů, veletrhů, výstav či příměstských táborů. Mezi činnosti provozované mimo provozovny patří služby vykonávané přímo u zákazníka jako kadeřnictví, kosmetika, manikúra, pedikúra a také taxislužba.

Dále bude možné regulovat provoz vnitřních a vnějších sportovišť, omezit konání soukromých akcí, kde se setkává více lidí na jednom místě. Je vhodné zde připomenout, že Nejvyšší správní soud právě nedávno zrušil opatření o omezení činnosti klubů, diskoték a stravovacích zařízení, protože k němu Ministerstvo zdravotnictví nemělo zmocnění. Díky této novele by se už podobný výsledek pro stát neměl před soudy opakovat.

Různé způsoby pro oznámení izolace

Novela ale nekončí pouze u rozšíření pravomocí ministerstva. Nově bude možné nařídit testování nejen pro zaměstnance, ale také i pro podnikatele, studenty a žáky. Izolaci po pozitivním testu bude možné nařídit ústně nebo písemně, a to i pomocí prostředku komunikace na dálku, například zprávou SMS. Novela také představuje kontrolní systém takto nařízené izolace, kdy je možné požádat do 3 dnů od oznámení o její přezkum. Takto nařízená izolace musí být do 3 dnů přezkoumána a pokud není důvodná, může jí krajská hygienická stanice zrušit.

Rozhodování právnických osob

Další novinkou je úprava rozhodování orgánů právnických osob. Pokud se členové orgánu právnické osoby nemohou kvůli nějakému mimořádnému opatření osobně sejít, může takový orgán rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo za pomocí technických prostředků, a to i v případě, že to společenská smlouva nebo stanovy nepřipouští.

Účinnost novely

Je třeba zdůraznit, že schválením této novely nezačnou všechna výše uvedená omezení platit. Samotný pandemický zákon tyto konkrétní opatření neobsahuje a dané aktivity sám neomezuje. Slouží jako základ pro případné vyhlášky Ministerstva zdravotnictví, které budou reagovat na konkrétní situaci.

Jedním z důvodů přijetí novely byla i skutečnost, že platnost zásadních ustanovení pandemického zákona, která slouží právě jako podklad pro vydávání mimořádných opatření, byla časově omezena na konec února. Bez novelizace by tento zákonný podklad automaticky zmizel a vláda by v případě potřeby musela znovu vyhlásit nouzový stav.

Původní vládní návrh počítal s neomezenou platností těchto ustanovení s tím, že vývoj pandemie je neodhadnutelný a jakmile to v budoucnu bude třeba, lze stav pandemické pohotovosti ukončit usnesením Poslanecké sněmovny. Tento postup se ale setkal s kritikou. Ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou je proto platnost opatření znovu omezena, tentokrát do konce listopadu.