Významné legislativní změny v roce 2017

Rok 2017 přináší řadu důležitých legislativních změn, zejména v oblasti práva soukromého.

V prvé řadě upozorňujeme na zákon č. 460/2016 Sb., který mimo jiné novelizuje řadu ustanovení občanského zákoníku. Do zákoníku se tak např. vrátí předkupní právo pro spoluvlastníky nemovitostí, dále se prodlouží lhůta, během které soudy přezkoumávají svéprávnost. Zákon nově zavádí i veřejnou evidenci svěřenských fondů rejstříkovými soudy. Vítáme také změnu ustanovení § 441 občanského zákoníku, na základě které je již jasně stanovena potřebná forma plné moci pro právní jednání formou veřejné listiny – nadále již bude postačovat plná moc s úředně ověřeným podpisem.

K létu 2017 se chystá velká novela zákoníku práce, nově bude upravena práce z domova či zaveden nový institut vrcholového řídícího zaměstnance.

Řada změn čeká též na podnikatele – zde upozorňujeme na novelu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, který významně rozšířil výčet trestných činů, za které může být právnická osoba trestně odpovědná.  Dále podnikatele čeká několik změn v právu obchodních korporací.

V neposlední řadě shrnujeme, že změny se dotknou kupříkladu též institutu oddlužení v insolvenčním zákoně, přestupkového práva či možností pořízení a poskytnutí spotřebitelského úvěru.

Pokud si přejete dozvědět se o legislativních změnách více, neváhejte se na nás obrátit.

Autor: Mgr. Soňa Vojáčková

Jak mohou dluhy jednoho z manželů ohrozit SJM?

Do společného jmění manželů (SJM) patří vše, co manželé nabyli za dobu trvání manželství, vyjma věcí osobního charakteru, věcí získaných např. darováním, děděním nebo náhradou nemajetkové újmy. Vedle aktiv do SJM občanský zákoník řadí také dluhy převzaté za trvání manželství. Výjimky tvoří (i) dluhy týkající se majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, (ii) dále dluhy převzaté manželem bez souhlasu manžela druhého, aniž by se přitom jednalo o obstarávání každodenních či běžných potřeb rodiny, (iii) a dluhy, které manžel nepřevzal v soukromoprávním závazku, tedy např. povinnost uložena orgánem veřejné moci (pokuta), povinnost nahradit škodu způsobenou protiprávním jednáním nebo dluhy vzniklé přímo ze zákona, aj. – tyto dluhy se nestanou součástí SJM. Obecně však platí, že i výše vyjmenované výlučné dluhy jednoho z manželů, které vznikly za trvání manželství, ačkoliv do SJM nepatří, může věřitel vymáhat jak na výlučném majetku zadluženého manžela, tak na majetku ve společném jmění.

Důležitou otázkou je, zda může exekutor pro dluhy manžela, které se uspokojují ze SJM, postihnout účet a mzdu druhého manžela (nedlužníka). Exekuční řád pro uvedený případ stále umožňuje vést exekuci přikázáním pohledávky z účtu manžela dlužníka, ale mzdu nově od července roku 2015 již postihnout není možné.

Manželé, kteří se nacházejí v úpadku a zamýšlejí svou situaci řešit pomocí insolvenčního řízení, by měli prověřit, zda mohou podat společný návrh na oddlužení, který by pro ně mohl být v mnoha ohledech výhodný.

Jednou z možností ochrany majetku manželů je uzavření manželské smlouvy sepsané u notáře nebo zúžení či zrušení SJM prostřednictvím soudu. Podrobnější informace naleznete v našem newsletteru anebo nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím formuláře na https://tschopl.cz/kontakt/.

Autor: Mgr. Kristýna Strakošová

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

V úředním věstníku Evropské unie bylo dne 4. 5. 2016 zveřejněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne 25. 5. 2018.

Nařízení rozšiřuje práva fyzických osob a nově zakotvuje právo být zapomenut. Jako další práva můžeme jmenovat např.: právo odvolat souhlas se zpracováváním svých osobních údajů, právo na přenositelnost údajů k jinému správci, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů nebo právo na vydání zpracovávaných osobních údajů. Zavedena bude povinnost vést dokumentaci o zpracovávaných údajích a na žádost kontrolního orgánu předložit tuto dokumentaci. Mlčení již nebude možné považovat za souhlas se zpracováním osobních údajů.

Dále dojde k vytvoření institutu pověřence pro ochranu osobních údajů, který bude jmenován správcem a zpracovatelem pouze ve stanovených případech. Mezi hlavní úkoly pověřence bude patřit poskytování informací správcům nebo zpracovatelům a zaměstnancům o jejich povinnostech při zpracovávání osobních údajů nebo kooperace s dozorovým úřadem.

V případě porušení povinností vyplývajících z nařízení budou správci nebo zpracovatelé údajů přísně finančně sankcionováni. Pokuty mohou dosahovat výše až 20 milionů EUR nebo 4 % z celkového ročního obratu.

Podrobnější informace naleznete v našem newsletteru, příp. nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím formuláře na https://tschopl.cz/kontakt/.

Autor: Mgr. et Mgr. Petra Čechová

 

Celý článek

Novela zákona o dani z nabytí nemovitosti

Pod č. 254/2016 Sb., nabude dne 1. 11. 2016 účinnosti novela Zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen „novela“).

Jedním z rozdílů bude změna v osobě poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí. Poplatníkem bude nově pouze nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci a rovněž dojde ke zrušení institutu ručitele, protože odpovědnost za zaplacení daně přejde v plném rozsahu na nabyvatele. Další změnou bude rozšíření předmětu daně u práva stavby, a to o prodloužení doby, na kterou je právo stavby sjednáno. U inženýrských sítí dojde ke zpoplatnění nabytí vlastnického práva k budově, která je částí této sítě a nachází se na území ČR. Novela s sebou rovněž přinese osvobození od daně pro samosprávné celky, a to ve všech případech převodu vlastnického práva k nemovité věci. Daň se nebude muset platit u nových staveb a jednotek, ale pouze za předpokladu, že tyto budou dokončené nebo užívané. V souvislosti se změnou určení poplatníka dojde také k nové úpravě pravidel výpočtu u směny nemovitých věcí. Obě strany budou považovány za nabyvatele a budou tudíž muset platit daň, a to za nemovitost, kterou budou nabývat.

Podrobnější informace naleznete v našem newsletteru anebo nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím formuláře na https://tschopl.cz/kontakt/.

Autor: Mgr. Magdalena Szopová

 

Celý článek

Co přinese nový zákon o zadávání veřejných zakázek?

Po dlouholeté diskuzi a řadě neúspěšných pokusů nabude dne 1. října 2016 účinnosti pod č. 134/2016 Sb. nový zákon o zadávání veřejných zakázek (ZoZVZ). Ve zkratce upozorňujeme na některé změny, které má nový ZoZVZ přinést:

  • možnost vyloučit nespolehlivé uchazeče o veřejnou zakázku. Nespolehlivostí rozumíme například to, že se uchazeč při plnění jiné veřejné zakázky dopustil v uplynulých třech letech závažných pochybení.
  • možnost zadavatelů přihlédnout při hodnocení nabídek k více faktorům, tito pak nebudou nuceni přijmout nabídku výhradně podle nejnižší ceny. Dle nového znění ZoZVZ je ekonomicky nejvýhodnější taková nabídka, jejíž poměr nejvhodněji kombinuje nabídkovou cenu a kvalitu.
  • povinnost společnosti, která vyhraje veřejnou zakázku, odkrýt skutečného vlastníka. Je nutné podotknout, že tato povinnost bude však účinná pouze vůči českým společnostem.
  • možnost zvýšení množství individuálních změn v rámci dodatečných prací o 50 % a zvýšení celkové hodnoty všech změn maximálně o 30 %.
  • možnost stavební práce zadávat ve zjednodušeném podlimitním řízení až do výše 50 000 000 Kč namísto dosavadních 10 000 000 Kč. Tento bod je obecně vnímán jako velmi problematický.
  • zadavatel je povinen uveřejnit na svém profilu smlouvu uzavřenou s vítězným uchazečem (do 15 pracovních dnů od jejího uzavření). Totožná lhůta platí i pro uveřejnění změn a dodatků dříve uveřejněné smlouvy.

 

Konkrétní dopady změn na průběh zadávacího řízení a problematiku transparentnosti zadávání veřejných zakázek bude možné posoudit až po prvních praktických zkušenostech s daným zákonem.

 

Celý článek

Novela zákona o ochraně spotřebitele

Dne 28. 12. 2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 634/1992Sb., o ochraně spotřebitele, kterou došlo k transpozici několika směrnic orgánů EU do českého právního řádu.

Úprava nově zavádí možnost řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služebmimosoudní cestou. Řešení mimosoudního sporu se zahajuje na návrh spotřebitele, přičemž spotřebitel musí zároveň doložit, že nebylo možné uzavřít dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

Novela zákona ukládá prodávajícímu povinnost aktivně se účastnit zahájeného řešení mimosoudního spotřebitelského sporu. Druhou povinností je, jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem, informovat spotřebitele o subjektu, který je věcně příslušný k mimosoudnímu řešení sporu. Dále musí uvést internetovou stránku tohoto subjektu. Zákon uvádí jako subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů zejména Českou obchodní inspekci a dále, z hlediska jejich působnosti, také Finančního arbitra, Český telekomunikační úřad, Energetický regulační úřad nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Řešení sporu musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení a náklady spojené s řešením sporů si nese každá strana zvlášť.

Podrobnější informace o novele zákona o ochraně spotřebitele naleznete v našem newsletteru anebo nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím formuláře na https://tschopl.cz/kontakt/.

Celý článek

Výjezdní zasedání 1/2016

Za účelem zkvalitnění našich služeb jsme v lednu tohoto roku pořádali pravidelné výjezdní zasedání naší advokátní kanceláře v Orlických horách. V rámci výjezdního zasedání absolvovali advokáti a advokátní koncipienti četná školení a přednášky, aby načerpali nové zkušenosti a rozšířili své znalosti. Celý článek

Odškodňování pracovních úrazů nově

Pod číslem 276/2015 Sb. nabylo ke dni 26. října 2015 účinnosti nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Uvedený předpis výrazně zasáhl do výše možných nároků zaměstnanců souvisejících s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Došlo například ke změně výše jednoho bodu, nově je zakotveno mimořádné navyšování bodového ohodnocení bolesti v případech komplikací či náročného způsobu léčení. Celý článek