Změny v systému ochranných známek

Dne 19. 9. 2018 Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh novely zákona o ochranných známkách a zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví.

Cílem návrhu je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. 12. 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 ze dne 8. 6. 2016 o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním.

Návrh má přinést modernizaci a zefektivnění systému ochranných známek, sblížení systému národních ochranných známek a ochranných známek EU a zvýšení účinnosti právní úpravy ochranných známek․

Konkrétně se navrhuje mimo jiné:

− vypustit obligatorní požadavek grafického vyjádření ochranné známky, který brání přihlašování netradičních ochranných známek,

− upřesnit důvody pro zamítnutí ochrany či neplatnost a jejich revize,

− umožnit vlastníkovi ochranné známky zakázat užívání označení jako název nebo obchodní firmu nebo jako jejich součást,

− umožnit vlastníkovi ochranné známky zakázat užívání označení ve srovnávací reklamě způsobem, který je v rozporu se směrnicí 2006/114/ES atd.

Věříme, že předmětná novela posílí práva vlastníků ochranných známek a urychlí proces jejich přihlašování.

Nový nález k nájmu náhradního vozidla při totální škodě

Ústavní soud ve svém Nálezu ze dne 24. července 2018, sp. zn. I. ÚS 3831/17, znovu otevřel problematiku účelně vynaložených nákladů za pronájem náhradního vozidla u škody vzniklé při autonehodě, která měla za důsledek tzv. totální škodu na poškozeném vozidle.  Předmětem zkoumání Ústavního soudu byla otázka, jak dlouhá doba trvání pronájmu se může považovat za účelnou. V předmětném případě se jednalo o situaci, kdy si poškozený pronajal náhradní vozidlo na dobu 23 dní, přičemž devátý den po nehodě mu bylo sděleno, že vozidlo nelze opravit, nicméně pojistné plnění mu bylo vyplaceno až 30 dní po dopravní nehodě. Cenu za pronájem poškozený nárokoval u odpovědnostního pojistitele škůdce, který tento nárok z větší části neuznal. Jádro sporu spočívalo v posouzení otázky, zda je účelné pronajímat si náhradní vozidlo pouze do okamžiku, kdy se poškozený dozví, že je škoda na vozidle totální, nebo až do okamžiku skutečného vyplacení pojistného plnění.  Zatímco v prvním stupni se okresní soud přiklonil spíše ke druhé variantě, tedy skutečnému vyplacení pojistného, krajský soud v odvolacím řízení za rozhodné považoval datum sdělení totální škody, přičemž se opřel o judikaturu Nejvyššího soudu ČR.

Podle Ústavního soudu je potřeba v této situaci posoudit solventnost poškozeného, a zda je schopen si po oznámení totální škody opatřit nové vozidlo, aniž by musel vyčkat na vyplacení pojistného plnění. Ústavní soud tedy rozsudek zrušil a vrátil k dalšímu projednání druhostupňovému soudu. Dále Ústavní soud apeloval na Nejvyšší soud ČR, aby sjednotil a především doplnil svou judikaturu k tomuto tématu, a to především k otázce vlivu prohlášení pojišťovny o škodě na vozidle na celkovou výši škody, neboť je dosud neúplná.

Zase rosteme, a proto hledáme koncipienta/ku pro pražskou pobočku

Jsme advokátní kancelář působící na trhu od roku 2001. Během této doby jsme si vybudovali stálou klientelu, se kterou spolupracujeme v řadě oblastí práva (např. obchodní, daňové, trestní, dědické, pracovní, rodinné atd.). Ve spolupráci s našimi zahraničními kolegy zajišťujeme rovněž právní a daňové poradenství zejména v německy hovořících částech Evropy tzv. z jedné ruky.

 

PROČ JÍT K NÁM? U nás se toho opravdu hodně naučíte. Široký záběr činnosti Vám umožní si vybrat a specializovat se v oblastech práva, které Vás baví nebo Vás budou zajímat. Budete vést samostatně své kauzy, ve složitých případech Vám starší kolegové vždy rádi poradí. Účast na soudních jednáních či výsleších u policie (i mimo Prahu) není v naší kanceláři výjimkou. Nabízíme kvalitní a širokou průpravu na advokátní zkoušky, a pokud byste se rozhodli jednoho dne založit vlastní kancelář, získáte u nás představu o tom, co vše založení a řízení advokátní kanceláře obnáší. Naši koncipienti mají více než 90% úspěšnost u advokátních zkoušek a s řadou z nich pokračujeme v dalším profesním růstu a advokátní spolupráci.

 

NABÍZÍME FÉROVÉ OHODNOCENÍ A PERSPEKTIVU: U nás si na sebe musíme vydělat, a tudíž kolik si vyděláte, záleží hodně na Vaší pracovitosti a efektivitě. Dostanete fixní mzdu a k ní odměny podle kvality odvedené práce.

 

CO NABÍZÍMÉ DÁLE? Víme, že dostatek odpočinku a spokojenost v osobním životě má vliv na práci, kterou odvádíte a proto lze po dohodě pracovní dobu přizpůsobit Vašim potřebám. Delší vysedávání v kanceláři je výjimkou, to velmi záleží na Vaší schopnosti si zorganizovat práci a čas. Pokud zrovna nebudete mít schůzku s klientem nebo jednání u soudu, máme otevřený přístup k home office a různým formám coworkingu.

 

CO POŽADUJEME? Hledáme týmového hráče, kterého bude právo bavit, bude mít chuť hledat judikáty, články a nespokojí se s odpovědí „to nejde“. Potřebujeme, abyste si svou práci uměli zorganizovat, neboť není nic horšího, než když se kvůli nepozornosti nebo zmatku právo klienta promlčí. Vzhledem k naší mezinárodní klientele, potřebujeme, abyste uměli alespoň anglicky. Pokud budete umět německy nebo dokonce budete umět oba dva jazyky dohromady nebo ještě k tomu mít znalost právní terminologie v těchto jazycích, budete mít nad ostatními uchazeči velkou výhodu. Řidičské oprávnění je výhodou, nikoli však podmínkou. Předchozí praxe v advokátní kanceláři je vítána. Požadujeme ukončené vzdělání v oboru právo nebo alespoň mít těsně před jeho ukončením.

 

Nástup možný ihned, případně dle domluvy.

 

Pokud Vás nabídka zaujala, pošlete nám svůj životopis na: barbora.komendova@tschopl.cz

Ústavní soud: při stanovení výše výživného je nutné zohlednit i vzdálenost mezi rodiči

Dne 19. 6. 2018 vydal Ústavní soud ČR nález pod sp. zn. I. ÚS 2996/17, v němž se mimo jiné dotkl otázky nákladů jednoho z rodičů vynaložených na cestování za dětmi, které jsou svěřeny do péče druhého z rodičů a mají bydliště v poměrně velké vzdálenosti v souvislosti se stanovení výše výživného.

Krajský soud v Brně přezkoumal rozsudek Okresního soudu v Břeclavi, přičemž potvrdil rozhodnutí o tom, že dvě nezletilé děti byly svěřeny do výlučné péče matky, a lehce pozměnil výrok o výživném a o styku otce s dětmi.

Otec proti rozsudku Krajského soudu v Brně podal ústavní stížnost, v níž namítal, že obecné soudy se nedostatečně zabývaly okolnostmi případu, když dle jeho názoru zde nebyly překážky pro střídavou péči. Ani nevhodná komunikace mezi rodiči, ani vzdálenost mezi jejich bydlišti téměř 200 km, když matka se s dětmi odstěhovala ze společné domácnosti, dle jeho názoru nepředstavovaly takovou překážku, aby nebylo možné střídavé péči vyhovět. Dále pak považoval za nespravedlivé to, jak obecné soudy upravily místo, v němž má docházet k předání a převzetí dětí, tj. bydliště matky, což znamená, že veškeré náklady s tím spojené nese otec.

Ústavní soud se nejprve zabýval námitkami otce ohledně nestanovení střídavé péče, přičemž dospěl k názoru, že Krajský soud v Brně se dostatečně podrobně zabýval komplikovanými vztahy mezi rodiči nezletilých, kdy uzavřel, že v projednávané věci nejsou dány podmínky pro nařízení střídavé péče. Ústavní soud v tomto ohledu neměl, co by Krajskému soudu v Brně vytknul.

Byť Ústavní soud v důsledku ústavní stížnost otce zamítl jako nedůvodnou, je potřeba poukázat na to, že věnoval velkou pozornost části odůvodnění rozsudku Krajského soudu v Brně stran vyživovací povinnosti otce k nezletilým dětem. Kromě toho, že Krajský soud zohlednil potřeby nezletilých dětí a majetkové poměry rodičů, považoval za důležité zohlednit také velmi vysoké náklady otce na dojíždění za nezletilými dětmi a přihlédl také k tomu, že naposledy rodinnou domácnost vedli rodiče v současném bydlišti otce, odkud se matka s dětmi odstěhovala, což podle soudu snižuje možnosti a schopnosti stěžovatele k plnění výživného.

Ústavní soud v tomto ohledu poukázal na to, že v daném případě je jasně patrná problematická a nedostatečná právní úprava a soudní praxe, které nereaguje na případy, kdy po svěření dítěte do péče jednomu z rodičů se ten i s dítětem odstěhuje z původního místa bydliště, což není v České republice ojedinělým jevem. V takové situaci je pak rodič, kterému nebylo dítě svěřeno do péče, stává slabší stranou, které de facto nezbývá než přistoupit na podmínky vyvolané druhým rodičem, aniž by je mohl ovlivnit.

Vzhledem k tomu pak Ústavní soud provedl analýzu právní úpravy a soudní praxe v některých velkých státech Evropy a také poukázal na právní úpravu USA. Z této analýzy pak vyplynulo, že obdobně jako v ČR je právní úprava vágní a je tedy o to víc kladen důraz tzv. soudcovské nalézání práva. Mimo to pak poukázal na své jiné nálezy, které se však dané problematiky dotýkaly spíše okrajově.

Ústavní soud uvedl, že si je vědom toho, že se jedná spíše o nový náhled na rozhodování soudů a jako prospěšné pak považoval nastínit pro obecné soudy inspirativní vodítka, jež by jim mohla být v praxi nápomocná. Ústavní soud uvedl, že náklady spojené se stykem nemohou být kladeny k tíži jen jednoho z rodičů, ale ti by je měli nést rovnoměrně, například tak, že ten z rodičů, kdo bude mít dítě u sebe, jej předá druhému v jeho místě bydliště, či že se tato skutečnost promítne do výše výživného, vždy je však nutné zvažovat všechny okolnosti případu a zvolit to nejvhodnější a nejspravedlivější řešení vzhledem k objektivním možnostem obou rodičů.

Nová dávka dlouhodobého ošetřovného

Dne 1. 6. 2018 nabyla účinnosti novela zákona o nemocenském pojištění, ve které se zavádí nová dávka dlouhodobého ošetřovného. Podle ustanovení zákona má na dlouhodobé ošetřovné nárok pojištěnec, který v domácím prostředí poskytuje dlouhodobou péči osobě, u které došlo k závažné poruše zdraví, při níž byla poskytována léčebná péče alespoň 7 kalendářních dní po sobě jdoucích a je u této osoby předpoklad, že po propuštění do domácího prostředí bude nezbytně vyžadovat poskytování dlouhodobé péče po dobu alespoň 30 dní. Pojištěnec zároveň v důsledku dlouhodobého ošetřování nemůže vykonávat zaměstnání ani osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.

Zákon rovněž vymezuje okruh osob, které mohou dosáhnout na dávku dlouhodobého ošetřovného. Jedná se například o tyto osoby: manžel nebo registrovaný partner ošetřované osoby, příbuzní v linii přímé nebo sourozenec. Dále je také uveden výčet osob, které nárok na dávku naopak nemají, např. zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce, odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce, vojáci v záloze ve výkonu vojenské činné služby.

Aby mohl pojištěnec dosáhnout na dávku dlouhodobého ošetřovného, musí být účasten na pojištění alespoň po dobu 90 dní v posledních 4 měsících bezprostředně předcházejících dni vzniku potřeby dlouhodobé péče. Tato podmínka platí pro zaměstnance. Pro osoby samostatně výdělečně činné je doba pojištění stanovena na 3 měsíce bezprostředně předcházející dni vzniku potřeby dlouhodobé péče.

V případě, že je dlouhodobá péče poskytována osobě zletilé, tak se vyžaduje její písemný souhlas s tím, aby o ni určitá osoba pečovala.

Dávka dlouhodobého ošetřovného se vyplácí za kalendářní dny a maximální délka trvání je 90 kalendářních dní. Výše je pak stanovena na 60 % denního vyměřovacího základu za každý den.

Pro podrobnější informace nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím formuláře na https://tschopl.cz/kontakt/.

Nová povinnost pro právnické osoby

Dnem 1. 1. 2018 vstoupila v účinnost novela Rejstříkového zákona, kterým se implementovala směrnice EU 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu. Tato novela zavedla do českého právního řádu povinnost právnických osob zapsaných do veřejného rejstříku a svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů zapsat svého skutečného majitele. Skutečným vlastníkem je ta osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě nebo ve svěřenském fondu. Musí se tedy jednat vždy o fyzickou osobu. . Při hledání skutečného vlastníka u společností s rozvětvenou strukturou se postupuje až k fyzickým osobám, které stojí na počátku řetězce.
Za účely evidence těchto vlastníků byla zřízena tzv. evidence skutečných majitelů. Na rozdíl od veřejných rejstříků je evidence skutečných vlastníků vedena neveřejně, přístup do ní mají jen vymezené subjekty a to pouze na základě svolení uděleného ministerstvem spravedlnosti. Jedná se především o soudy, orgány činné v trestním řízení apod. Povinnost zapsat skutečného vlastníka začíná pro osoby zapsané v obchodním rejstříku ke dni 1. 1. 2019 a pro ostatní osoby ke dni 1. 1. 2021. Přestože za nezapsání nehrozí žádný přímý postih, je provedení zápisu doporučováno, neboť nesplnění této povinnosti s sebou nese některé nepřímé negativní následky např. při soutěži o veřejné zakázky.
Návrh na zápis se provádí prostřednictvím formuláře dostupného na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti a do 1. 1. 2019 nepodléhá soudnímu poplatku.

V případě, že byste měli zájem o provedení zápisu skutečného vlastníka nebo měli zájem o další informace ohledně této problematiky, neváhejte kontaktovat naši kancelář.

PEOPIL

Přeshraniční škody nejen z dopravních nehod; hodnocení znaleckých posudků a nejvhodnější řešení pro klienta.
A zase jsme u v centru dění: 04/2018 účast na 2.semináři praktiků v oblasti škod na zdraví v Mnichově pod taktovkou PEOPIL – Panevropská organizace právníků zabývající se osobní újmou. Semináře se zúčastnili odborníci na danou problematiku z Německa, Rakouska, Švýcarska, A České republiky.

Novinky v oblasti platebního styku

První kvartál roku 2018 přinesl hned několik novinek v oblasti platebních karet a s nimi související administrativou.

Dne 13. ledna 2018 vešel v účinnost nový zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, který komplexně upravil problematiku bezhotovostních plateb.

První novinkou je snížení limitní částky, do které finanční ztrátu způsobenou odcizenou či ztracenou platební kartou nese uživatel účtu. Zatímco v předchozí úpravě tato částka činila ekvivalent 150 EUR, nynější zákon stanovuje částku 50 EUR. V případě zneužití karty tedy škodu nad 50 EUR hradí bankovní ústav a spotřebitelé jsou více chráněni.

Další průlomovou změnou je rovněž zákaz účtování poplatku za platbu kartou obchodníkem, který se vztahuje na většinu běžně používaných karet (Visa, MasterCard).

Změnu dále prodělala úprava blokace finančních prostředků. Od nynějška bude moci obchodník, například poskytovatel ubytování, zablokovat na účtu pouze předem odsouhlasenou částku, kterou ihned po tom, co bude známa skutečná cena, banka odblokuje a provede transakci.

S tímto tématem souvisí také problematika bezhotovostních plateb v kontextu elektronické evidence tržeb. Ústavní soud ve svém Nálezu ze dne 12. 12. 2017 zrušil ke dni 1. 3. 2018 ty části zákona o evidenci tržeb, které nařizovaly evidenci bezhotovostních plateb. Od tohoto data tedy nemají obchodníci povinnost online evidovat bezhotovostní tržby finanční správě. Dále pak Ústavní soud zrušil nástup tzv. 3. a 4. vlny EET, do které spadalo široké spektrum podnikatelů (lékaři, pekaři, účetní a další) a pro které měla EET být povinná od 1. 3. 2018.  Vláda se sice pokusila do 1. 3. 2018 stihnout připravit novelu zákona o evidenci tržeb, tak aby vyhověla výtkám Ústavního soudu, ale návrh novely zákona je zatím pouze ve 2. čtení v Poslanecké sněmovně. Nástup 3. a 4. vlny EET se tedy odkládá, dokud nebude Zákon o evidenci tržeb novelizován.

Pro podrobnější informace nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím formuláře na https://tschopl.cz/kontakt/.

Autor:  Mgr. Kristýna Strakošová

Naše kancelář hledá za účelem posílení a rozvoje do týmu v Praze studenta/studentku právnické fakulty

Advokátní kancelář Tschöpl & Partner, advokáti, Rechtsanwälte, Attorneys at Law se sídlem v Praze 4, Pod křížkem 428/4, přijme za účelem posílení a rozvoje týmu do pobočky v Praze, studenta právnické fakulty.

Náplní práce je především základní administrativní činnost, příprava jednoduchých podání, překladů a práce s judikaturou. Pracovní doba dle dohody.

Požadujeme: základní znalost práce na PC, samostatnost, orientaci v základních právních předpisech, flexibilitu, ochotu se učit novým věcem,  znalost německého jazyka nebo anglického jazyka slovem i písmem.

Nabízíme zajímavé pracovní zkušenosti, příjemné a moderní pracovní zázemí.

Nástup možný dle dohody.

V případě zájmu zašlete svůj strukturovaný životopis na e-mail: barbora.komendova@tschopl.cz.

Ústavní soud označil podnikání tzv. crash hunterů za rozporné s dobrými mravy

Dne 14. 2. 2018 vydal Ústavní soud ČR nález pod sp. zn. IV. ÚS 2043/17, v němž se zabýval ústavní stížnosti pojišťovny ve sporu se společností, která je tzv. lovcem dopravních nehod, o zaplacení doplatku pojistného plnění za opravu vozidla.

Poškozená majitelka havarovaného vozidla si jej nechala v servisu opravit, přičemž autoservis vyfakturoval poškozené částku přesahující 30 tisíc Kč odpovídající ceně opravy v autorizovaném servisu, přestože reálně provedl opravu méně kvalitní a s nižšími náklady. Pojišťovna uznala pouze škodu ve výši 18 tisíc Kč a uhradila toliko náklady na skutečně provedenou opravu. V autoservisu poškozenou kontaktoval tzv. lovec dopravních nehod a ta na něj postoupila žalovanou pohledávku spočívající v doplatku tvrzené ceny opravy. Následně tato společnost požadovala po pojišťovně úhradu tzv. objektivizované škody, tj. cenu v případě opravy ve značkovém servisu. Pojišťovna však odmítla zaplatit více, než skutečně provedená oprava stála.

Soud I. stupně žalobu zamítl s odůvodněním, že oprava byla provedena i neoriginálními díly s nižší hodnotou, proto nemohla pojištěnci vzniknout škoda v žalované výši a následně nemohla být pohledávka platně postoupena na crash huntera. Odvolací soud naopak žalobě vyhověl s tím, že není rozhodné, zda a jak bylo vozidlo opravováno, a zda a kolik za něj poškozený vůbec zaplatil. Pokud jde o námitku pojišťovny parazitování crash huntera na systému povinného ručení, tak odvolací soud neshledal její věcné opodstatnění a uvedl, že je maximálně pochopitelná z lidského hlediska.

Pojišťovna se poté obrátila na Ústavní soud, který dospěl k názoru, že i přesto, že jde o nízkou částku, tak spor svým významem podstatně přesahuje zájmy pojišťovny, když tato problematika má poměrně velký společenský dosah.

Ústavní soud se již několikrát v minulosti zabýval problematikou náhrady škody způsobené při dopravní nehodě, přičemž vždy zdůrazňoval princip plného odškodnění za účelem ochrany poškozeného jako slabší strany. V tomto případě byl však spor mezi pojišťovnou a profesionálem, které se zabývá problematikou likvidace pojistných událostí.

Ústavní soud uvedl, že byť je dosahování zisku smyslem podnikání, tak se tak nesmí dít parazitujícím a právo zneužívajícím způsobem. Ústavní soud se postavil kriticky k podnikání lovce dopravních nehod a vyslovil vážné pochybnosti o tom, že by bylo v souladu s dobrými mravy, a tudíž že by mu mohla být poskytnuta soudní ochrana. Odvolacímu soudu pak vytkl, že nejméně těmito námitkami pojišťovny se měl zabývat.

Nález pak zdůrazňuje, že smyslem systému povinného ručení je ochrana poškozených a nelze připustit, aby na něm bylo parazitováno umělým navyšováním nákladů na odstraňování škod, čímž dochází k odčerpávání finančních prostředků, které by při poctivém jednání čerpány nebyly, což ve svém důsledku může jít k tíži všech pojistníků prodražením povinného ručení.

Ústavní soud dospěl k závěru, že odvolací soud porušil právo pojišťovny na soudní ochranu tím, že se pouze formalisticky vypořádal s jejími námitkami ohledně nepoctivého a nemravného jednání lovce dopravních nehod a současně zasáhl do práva podnikat. Rozsudek odvolacího soudu tedy zrušil a ten se bude věcí nyní zabývat znovu, přičemž bude přezkoumávat chování crash huntera z pohledu dobrých mravů.

Autor:  Mgr. Magdalena Szopová